Lịch bảo vệ học phần thiết kế dự án 3 khóa 2015 VJIT
Sinh viên xem chi tiết file đính kèm. 
Ghi chú : Sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ PD3  trước 30 phút để chuẩn bị
14583099