Kế hoạch đồ án các môn học HK2 2019-2020 (update ngày 28/03/2020)
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo HK 2_NH 2019 - 2020 và chương trình đào tạo của các khóa – lớp. Khoa thông báo kế hoạch thực hiện ĐỒ ÁN MÔN HỌC như sau:
 
TT Tuần (ngày ..) Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện
1
 
 
 04/5 -> 09/05/2020
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Giảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố portal cá nhân của sinh viên. Tất cả sinh viên và GVHD
 
01/6 -> 09/09/2020
2  
 
(11/5 -> 30/07/2020)
 
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Sinh viên thực hiện viết đồ án môn học, liên hệ GVHD sửa bài. Tất cả sinh viên
3  
(10/07-> 20/07/2020)
 
SV xem LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN (SV xem trang cá nhân hoặc trực tiếp xem tại VPK)
 
 4  
(30//7->-08/8/2020)
SV BẢO VỆ ĐỒ ÁN
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Sinh viên nộp đồ án theo đúng qui định hướng dẫn của khoa, nộp trực tiếp GVHD theo lịch của GVHD.
Nhóm trưởng gửi bài làm HOÀN THÀNH file word vào địa chỉ email: khoa.tctm@hutech.edu.vn
Tên email: TenDA_nhom_lớp_ MSSV_HotenGVHD
VD: DAKTTC_02_17DTCA1_1133005555_NGUYENVANTU
Tất cả sinh viên
5  
(08/8 ->12/08/2020)
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Sau khi sv bảo vệ đồ án, GVHD nộp bảng điểm và đĩa CD có lưu bài đồ án, tờ nhận xét cơ quan kiến tập, tờ nhận xét GVHD của nhóm hướng dẫn về VPK. GV
 
 
Lưu ý: Sinh viên vắng mặt trong buổi bảo vệ giảng viên hướng dẫn ghi vắng trong bảng điểm thi.
14583282