TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018

THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
  • Thời gian nhận sách: Các buổi học theo TKB lớp
Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 07/03/2018.
Sáng: Từ 8h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
  • Địa điểm: Phòng Thí nghiệm lầu 7 – khu A ( Cơ sở ĐBP )
  • Quy trình nhận sách:
* Buổi học đầu tiên, cán bộ lớp đến VPK nhận Danh sách sinh viên nhận tài liệu và nhận tài liệu tại phòng  Thí nghiệm lầu 7 – khu A ( Cơ sở ĐBP )
* SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.

14583017
×