THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2023 - 2024

Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2023 - 2024 của sinh viên. Nay VP Khoa Tài Chính - Thương mại thông báo đến sinh viên kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách:
Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 08/09/2023 
  • Địa điểm:
Phòng  B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách:

* Khóa 2020, 2021 & 2022, Văn phòng khoa cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu cho cán bộ lớp ( Cán bộ lớp cho SV ký tên và phát tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu )
* Khóa  2019, và các khóa còn lại, sinh viên ký nhận tài liệu theo danh sách tại Văn phòng khoa phòng A-02.22.
 
Lưu ý:
  • Thông báo này áp dụng cho tất cả sinh viên có TKB học 02 đợt A & B của HK 1 _năm học 2023 – 2024.
14612216
×