Tổ chức thực tập tốt nghiệp CĐN khóa 2011 bổ sung, tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

Tổ chức thực tập tốt nghiệp CĐN khóa 2011 bổ sung, và các lớp học lại trong Học kỳ 1 năm học 2014-2015

------------------------

       Khoa Cao đẳng thực hành thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp, tổ chức học lại trong học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1/- Tổ chức thực tập tốt nghiệp CĐN khóa 2011 bổ sung

   - Sinh viên CĐN khóa 2011 đăng ký và nhận giấy Giới thiệu thực tập từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/09/2014.

   - Thực hiện theo Kế hoạch Tốt nghiệp khóa 2012, bậc Cao đẳng nghề, hệ chính quy (03/KH-K.CĐTH ngày 06/08/2014 - xem thông tin tại file đính kèm).

2/- Tổ chức học lại HK1, năm học 2014-2015

a) Thời hạn đăng ký:

    Học sinh - Sinh viên đăng ký các môn học lại trực tiếp tại văn phòng Khoa Cao đẳng thực hành từ ngày 15/09 – 27/09/2014 (theo mẫu).

b) Thời hạn đóng tiền học lại:

   Đóng tiền tại phòng Tài chính: 02/10 – 12/10/2014. Trong thời hạn đóng tiền học lại HS-SV có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu).  Quá thời hạn quy định HS-SV không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo.

c) Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại.

  - Xem thời khóa biểu vào ngày 01/10/2014.

  - Lịch học lại chính thức từ 13/10/2014.

    Mọi chi tiết liên hệ VPK.CĐTH (A03.32) để được hướng dẫn.

    Download các mẫu đơn: www.caodangthuchanh.edu.vn / mục BIỂU MẪU.

0