Giá trị và tầm nhìn

* Giá trị cốt lõi Thực học –Thực hành –Thực tài được xác định là phương châm, tôn chỉ đào tạo nhằm trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức nghề nghiệp vững chắc, kỹ năng và tố chất sống tích cực để phát triển toàn diện cá nhân.

 * Uy tín giáo dục và truyền thống đào tạo hướng đến xây dựng đơn vị đào tạo nghề chất lượng cao, cung cấp cho xã hội những người thợ tài năng, lành nghề, vững chuyên môn đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

 

14587878