THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2021-2022 chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:  03/TB-V.HT&PTĐT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2021-2022
Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành
 
         Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học lại “Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành” học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 như sau:
      1.Thời hạn và hình thức đăng ký:
  • Thời hạn:
Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 29/04/2022.
  • Hình thức:
      Sinh viên tải phiếu đăng ký hc li trên website Vin đào tạo nghề nghiệp (https://www.hutech.edu.vn/viendtnn/sinh-vien/bieu-mau) trong mục biểu mẫu sinh viên và điền đầy đủ thông tin và nộp phiếu tại Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (Phòng A-01.02).
     2.Thời hạn đóng học phí học lại:
     Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính từ ngày 08/05/2022 đến ngày 15/05/2022. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí và không được tham gia dự thi kỳ thi kết thúc môn học hoặc không được công nhận điểm hoàn thành môn học.
    3.Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại: 20/05/2022.
Lưu ý:
  • Đối với những môn không đủ số lượng để mở lớp học lại, sinh viên có thể nộp đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu. Học phí môn học sẽ được phê duyệt theo tính chất của môn học.
  • Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo (A-01.02) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: 028.2222.5895 hoặc 028.7106.6878.
  • Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.
 
Nơi nhận:
- BGH (Phó Hiệu trưởng phụ trách - B/c);
- Phòng Tài chính;
- Bảng tin;
- Thông báo trên trang điện tử;
- Lưu: V.HT&PTĐT.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
(đã ký) 
 

 
ThS. Phạm Quang Văn
 
 
14601024
×