SINH VIÊN - QUY CHẾ ĐÀO TẠO
Thông báo sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THÔNG BÁO  Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp         Căn cứ Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM;...
Quy chế công tác học sinh, sinh viên Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công...
Quy chế học vụ bậc Cao đẳng Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
Thông báo về chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với sinh viên cao đẳng Theo Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, sinh viên cao đẳng phải có các chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp. Căn cứ mục tiêu đào tạo và tiêu chuẩn đầu ra của trình độ cao đẳng. Nhà...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×