Quy chế công tác học sinh, sinh viên
Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công tác đánh giá kết quả rèn luyện của Viện nhằm nâng cao ý thức của sinh viên trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Dữ liệu về quá trình đánh giá rèn luyện cho sinh viên được lưu trữ ổn định và chính xác, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý điểm, tính khách quan và công bằng cho người học.
14588611