Thông báo sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp
THÔNG BÁO
 Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp
 
      Căn cứ Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM;
      Căn cứ thông báo số 1660/TB-ĐKC ngày 15/07/2019 về điều kiện chứng chỉ điều kiện để xét tốt nghiệp đối với sinh viên Chương trình Kỹ sư – Cử nhân thực hành;
      Căn cứ thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 về việc bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
  Nay Hiệu trưởng thông báo thay thế, bổ sung điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên Chương trình Kỹ sư – Cử nhân thực hành như sau:
1. Trường hợp sinh viên đã được cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trước ngày 15/01/2020: Sinh viên xét tốt nghiệp theo đúng qui định của Nhà trường theo thông báo số 1660/TB-ĐKC ngày 15/07/2019.
2. Trường hợp sinh viên chưa được cấp chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ B.
   Những sinh viên yêu cầu phải có chứng chỉ Quốc gia trình độ B Tiếng Anh theo Thông báo 1660/TB-ĐKC sẽ được thay thế bằng Chứng nhận trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu CEF.
   Các Chứng nhận nêu trên do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch và cấp có giá trị để xét tốt nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.
   Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với thông báo này đều bãi bỏ./
14588484