Quy chế học vụ bậc Cao đẳng
Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
14588241