Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013

Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013 xem Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa (xem file đính kèm)

Lưu ý:

- Trong thời gian liên hệ đơn vị thực tập, Học sinh có thể trao đổi với GVHD các thông tin liên quan đến Đơn vị thực tập, tên đề tài, nội dung thực tập,...

- Học sinnh phải có mặt, đúng giờ (theo lịch) để được GVHD hướng dẫn và trao đổi một số quy định chuyên môn.

- Mang theo tài liệu Hướng dẫn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (download tại website www.caodangthuchanh.edu.vn / BIỂU MẪU).

- Thực hiện đúng theo kế hoạch số 04/KH-K.CĐTH ngày 06/08/2014 về việc Kế hoạch Tốt nghiệp khóa 2013 - Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

0