Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem điều kiện dự thi tốt nghiệp (kỳ thi ngày 11,18,

Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ngày 11, 18, 23-25/01/2015.

 

1/- Các thông tin xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

Xem các thông tin theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp.

   Mã sinh viên: gõ mã sinh viên.

   Họ và tên: gõ họ tên sinh viên không để dấu tiếng Việt.

   Nhất nút Xem

Ví dụ: Sinh viên Phạm Quỳnh Anh, mã số học sinh  12200390

   Mã sinh viên: 12200390.

   Họ và tên: pham quynh anh.

   Nhất nút Xem

 

2/- Đối với các bạn sinh viên khóa 2012:

  - Sinh viên nộp bổ sung các khoản nợ học phí, lệ phí và các loại hồ sơ còn thiếu chậm nhất đến hết ngày 31/12/2014 (khi hoàn thành học phí, hồ sơ Sinh viên thông báo trực tiếp với VPK để kịp thời cập nhật thông tin điều kiện dự thi tốt nghiệp). Sau ngày 31/12/2014 khoa không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn.

  - Khi có điểm các môn học lại sinh viên liên hệ VPK để bổ sung điều kiện dự thi (chậm nhất trước ngày thi chính thức 4 ngày).

 

3/- Đối với các bạn sinh viên khóa 2011 (đăng ký thi lại hoặc thi trễ tiến độ):

  - Kiểm tra các thông tin liên quan đến môn đăng ký dự thi, nếu chưa có tên trong danh sách hoặc sai môn đăng ký dự thi, Sinh viên liên hệ trực tiếp VPK để cập nhật thông tin và điều chỉnh bổ sung.

  - Khi có điểm các môn học lại sinh viên liên hệ VPK đăng ký thi bổ sung môn thi (chậm nhất trước ngày thi chính thức 4 ngày).

 

4/- Sinh viên xem thông tin về: Số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi vào ngày 06/01/2015.

Lưu ý: Thường xuyên cập nhật các thông tin trên website hoặc liên hệ trực tiếp với VPK.CĐTH để được hướng dẫn.

 

0