Thông báo kế hoạch tổ chức học lại HKII Năm học 2016 - 2017

- Thời hạn đăng ký các môn học lại: từ 26/12/2016 - 07/01/2017, sinh viên làm đơn theo mẫu tại trang web của khoa (http://www.caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien)
- Xem thời khóa biểu học lại: 16/01/2017
- Đóng học phí học lại tại Phòng Tài chính (đối với các môn có tổ chức lớp học): 13/02/2017 - 25/02/2017. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học (theo mẫu) và phải làm thủ tục rút môn học trước khi đóng học phí học lại. Quá thời hạn quy định sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí và không được dự thi kết thúc môn học.
- Thời gian học lại: bắt đầu từ ngày 13/02/2017.

Lưu ý:
- Học phí học lại: 500.000 đồng/môn học.
- Khoa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký học lại của sinh viên trong giờ làm việc (Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy).
- Không tiếp nhận đăng ký hộ và đăng ký qua điện thoại.
- Sinh viên thường xuyên truy cập các thông tin liên quan tại website hoặc liên hệ trực tiếp VPK CĐTH để được hướng dẫn.

14588486
×