Phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2015
Sinh viên khóa 2015 và các khóa trước xem danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại file đính kèm.
       - Sinh viên phải có mặt gặp giảng viên theo lịch đã phân công, mang theo tài liệu hướng dẫn viết báo cáo để kịp theo dõi và trao đổi chuyên môn. Thực hiện lịch làm việc theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến thực tập, làm báo cáo, duyệt báo cáo thực tập,..
       - Sinh viên cung cấp đơn vị thực tập cho Giảng viên hướng dẫn tổng hợp báo cáo về Ban lãnh đạo khoa.
    - Download tài liệu Hướng dẫn và viết báo cáo thực tập tại website:
https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh/bieu-mau/14563750-huong-dan-viet-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep
    
14588458