Hướng dẫn tra cứu thông tin học tập
XEM THỜI KHÓA BIỂU:
Sinh viên truy cập theo đường dẫn http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThoiKhoaBieu
Bước 1:
     Đối với sinh viên các khóa trước, các bạn Chọn hệ đào tạo: Cao đẳng thực hành
     Đối với sinh viên khóa 2017, các bạn Chọn hệ đào tạo: Kỹ sư/Cử nhân thực hành
Bước 2: Đối với tất cả các khóa, các bạn Chọn năm học (VD: Năm học 2017-2018 - học kỳ 2)
Bước 3: Đối với tất cả các khóa, các bạn Nhập tên lớp ( VD: C17KT11)
Bước 4: Đối với tất cả các khóa, các bạn Nhập mã xác thực (VD: ZNLJS)
Bước 5: Các bạn bấm "Tìm kiếm"

XEM LỊCH THI:
Sinh viên truy cập theo đường dẫn http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuLichThi
Bước 1: các bạn Chọn hệ đào tạo: Kỹ sư/Cử nhân thực hành
Bước 2: các bạn Chọn năm học (VD: Năm học 2017-2018 - học kỳ 2)
Bước 3: các bạn Nhập tên lớp ( VD: C17KT11)
Bước 4: các bạn Nhập mã xác thực (VD: GTDQH)
Bước 5: Các bạn bấm "Tìm kiếm"

XEM KẾT QUẢ THI:
Sinh viên truy cập theo đường dẫn http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuDiem
Bước 1:
     Đối với sinh viên các khóa trước, các bạn Chọn hệ đào tạo: Cao đẳng thực hành
     Đối với sinh viên khóa 2017, các bạn Chọn hệ đào tạo: Kỹ sư/Cử nhân thực hành
Bước 2: Đối với tất cả các khóa, các bạn Nhập mã số sinh viên (VD: XXXXXXXX)
Bước 3: Đối với tất cả các khóa, các bạn Nhập mã xác thực (VD: TCWSI)
Bước 4: Các bạn bấm "Tìm kiếm"

 
14588209