Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2017
KẾ HOẠCH
THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017

 
 
I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1
Sinh viên bổ sung các loại hồ sơ
Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên theo danh sách lớp:
     - Lớp trưởng nhận danh sách sinh viên hoàn thành học phí tại VP Viện ĐTNN (A-01.05); Sinh viên ký nhận vào danh sách lớp, lớp trưởng nộp lại về VP Viện ĐTNN (Cô Thảo).
     - Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập từ lớp trưởng.
10/06 - 31/08/2019


19/8 - 20/8/2019


21/8 - 22/8/2019
 
 
2 Công bố danh sách phân công Giáo viên hướng dẫn (GVHD) và danh sách sinh viên thực tập trên website của Viện ĐTNN. 23/8/2019  
3 GV hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập; Sinh viên gặp GVHD (theo lịch) 26/8 - 30/8/2019  
4 Sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và viết báo cáo TTTN (theo mẫu).
Lưu ý: sinh viên thường xuyên trao đổi vấn đề thực tập tại doanh nghiệp với GVHD để hoàn thiện bài báo cáo.
03/9 - 31/12/2019
 
5
Sinh viên nộp báo cáo thực tập tại VP Viện ĐTNN Không nhận các BCTTTN chưa hoàn chỉnh (thiếu nhận xét của GVHD, thiếu xác nhận của đơn vị thực tập) hoặc nộp không đúng thời gian quy định.
- Thời gian nộp BCTTTN:
  • 02/01 – 03/01/2020  gồm 04 nghề: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing thương mại, Công nghệ ô tô.
  • 06/01 – 07/01/2020 gồm 04 nghề: Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
  • 08/01 – 09/01/2020 gồm 04 nghề:  Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử, Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữu hành.
 
 
 
 
 
 
02/01/2020
 
Đến
 
09/01/2020
 
 
 
 

II. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Chấm báo cáo tốt nghiệp 03/02 - 20/02/2020  
2 Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. 24/02/2020  
 
3 Tiếp nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện. 02/3 - 28/3/2020  
4
     - Chuẩn bị danh sách, các điều kiện cho Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
    - Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
    - Trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tạm thời.
01/4 - 04/4/2020
 
06/4/2020


07/4 - 11/4/2020
 
5 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp (dự kiến) Tháng 5/2020  
 
 ĐIỀU KIỆN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
     Căn cứ theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;
     Căn cứ Quyết định số 4214/QĐ-ĐKC ngày 27/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP. HCM về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ Cao đẳng;
    Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định của nhà trường về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, gồm có: Chứng chỉ kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bàn phím chuyên nghiệp), chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch; Chứng chỉ B - Anh văn.
Ghi chú: - Sinh viên đăng ký học lại các môn học chưa đạt yêu cầu và phải hoàn thành các môn học trước thời điểm nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp.
         - Sinh viên tải tài liệu Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, tại website: https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh/bieu-mau/14563750-huong-dan-viet-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep
14588239