THÔNG BÁO về việc tổ chức học lại HK2 năm học 2021-2022 chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Số:  01/TB-TT.ĐTTX Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành.
 

  Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo kế hoạch tổ chức học lại “Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành” học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 như sau:
1.Thời hạn và hình thức đăng ký:
  • Thời hạn:
Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 11/12/2021.
  • Hình thức:
Sinh viên tải phiếu đăng ký học lại trên website Vin đào tạo nghề nghiệp trong mục biểu mẫu sinh viên và điền đầy đủ thông tin và nộp phiếu tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng A-01.02).
2.Thời hạn đóng học phí học lại:
Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính từ: 27/12/2021 – 09/01/2022. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị ghi nợ học phí và không được tham gia dự thi kỳ thi kết thúc môn học hoặc không được công nhận điểm hoàn thành môn học.
3.Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại: 27/12/2021.
Lưu ý:
  • Đối với những môn không đủ số lượng để mở lớp học lại, sinh viên có thể nộp đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu. Học phí môn học sẽ được phê duyệt theo tính chất của môn học.
  • Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm đào tạo từ xa (A-01.02) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: 028.2222.5895 hoặc 028.7106.6878.
  • Thời gian tiếp nhận thông tin: Buổi sáng: 07g30 – 11g30; Buổi chiều: 11g30 – 16g30; từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy.
 
Nơi nhận:
- BGH (Phó Hiệu trưởng phụ trách - B/c);
- Phòng Tài chính;
- Bảng tin;
- Thông báo trên trang điện tử;
- Lưu: TT.ĐTTX.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
ThS. Phạm Quang Văn
 
14598483