Thông báo 227/TB-CTSV gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện dành cho sinh viên và Ban cán sự lớp
Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây :
https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14563468-thong-bao-227tb-ctsv-gia-han-thoi-gian-danh-gia-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-va-ban-can-su-lop
14582819