Thời gian thi "Tài năng IT" các vòng tiếp theo

Dưới đây là danh sách, thời gian và địa điểm thi các vòng tiếp theo. Các đội chơi chú ý có mặt trước 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

0