BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

Cán bộ lớp, sinh viên sử dụng các biểu mẫu và hướng dẫn để đánh giá rèn luyện theo quy định.

14587941