HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..
     Nhằm thống nhất các bài báo cáo tốt nghiệp của các ngành, đề nghị sinh viên lưu ý và cập nhật mẫu báo cáo tốt nghiệp theo mẫu. Viện ĐTNN chỉ nhận bài báo cáo làm đúng theo hướng dẫn, có xác nhận của đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn. Tất cả các trường hợp làm sai theo mẫu sẽ không được tiếp nhận.
 
14588186