Thông báo thay đổi thời gian xem thời khóa biểu học lại HK1 năm học 2019 - 2020
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 
      Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thay đổi thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại như sau:
1. Thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại:
     - Xem thời khóa biểu từ ngày 19/8/2019 dời đến ngày 30/8/2019.
2. Thời hạn đóng học phí học lại:
      Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: 03/9/2019 – 28/9/2019. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028) 35120.790./.
14577341