Tiếp đoàn trường Staffordshire University, Anh Quốc 11/01/2016
14556074