Miễn giảm phí nhập học cho học viên đã và đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HUTECH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 330/TB-ĐKC-V.ĐTQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015
 
THÔNG BÁO
V/v Miễn giảm phí nhập học cho học viên mới được giới thiệu bởi học viên đã và đang theo học tại Viện Đào tạo quốc tế HUTECH
 
       Viện Đào tạo quốc tế HUTECH trân trọng ghi nhận và cảm ơn các Học viên đã và đang theo học chương trình Liên Thông và chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh của trường Đại học Lincoln Hoa Kì và trường Đại học Mở Malaysia đã tin tưởng chọn Viện Đào tạo quốc tế HUTECH là nơi để tham gia chương trình đào tạo. Để khẳng định sự tin tưởng về chất lượng của chương trình đồng thời nhấn mạnh yếu tố các anh chị Học viên đã và đang theo học tại Viện Đào tạo quốc tế HUTECH là những người dẫn đường, hướng dẫn cho các Học viên các khóa tiếp theo tiếp bước trên con đường thành công trong môi trường quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế HUTECH xin thông báo về việc miễn giảm phí nhập học cho học viên mới được học viên đã và đang theo học giới thiệu tham gia các chương trình Quốc Tế như sau:
       Mức miễn giảm học phí: Giảm 50% phí hồ sơ nhập học.
       Điều kiện áp dụng mức miễn giảm học phí:
Học viên mới được Học viên đã và đang theo học các chương trình Quốc Tế bao gồm: chương trình Liên Thông Đai học và chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại Học Lincoln Hoa Kì và Đại Học Mở Malaysia gửi email giới thiệu đến địa chỉ:
  • cho chương trình Liên Thông và Thạc Sỹ của Đại Học Lincoln Hoa Kì.
  • cho chương trình Thạc Sỹ của Đại Học Mở Malaysia.
Tất cả các thông tin, Anh/Chị Học viên vui lòng đều cc đến email: international@hutech.edu.vn
Chủ đề email: Giới thiệu học viên mới tham gia học chương trình Quốc Tế
Nội dung email:
Gửi Viện Đào Tạo Quốc Tế HUTECH,
Tôi tên: (ghi đầy đủ họ và tên), đã/ đang học chương trình: (chương trình quý anh chị Học viên theo học), mã học viên: (ghi đầy đủ mã học viên), tôi xin giới thiệu Anh/Chị: (ghi đầy đủ họ và tên) tham gia chương trình Quốc Tế của (chương trình Học viên mới muốn theo học).
Trân trọng,
Tập thể sư phạm Viện Đào Tạo Quốc Tế xin gửi lời cám ơn đến các Anh/Chị Học Viên đã và đang theo học các chương trình quốc tế luôn đồng hành với Viện Đào tạo, là cầu nối và cũng là người hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để các khóa đào tạo tiếp theo tiếp bước các Anh/Chị đến thành công.
                                                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG
                  KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
                                                                                                  PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
Nơi nhận:
- Thông báo học viên;
- Phòng Tổ chức hành chính;                                                            (đã ký)
- Phòng Tài chính;            
- Lưu Viện ĐTQT HUTECH.
                    
                                                                             Th.S. Đặng Văn Lẹ
14555024