Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2015 - 2016

Thông báo 94/TB-CTSV hướng dẫn triển khai quy trình và thang điểm đánh giá rèn luyện mới

Chi tiết
 
Được viết: 30/12/2015
14555857