SINH VIÊN - LỊCH THI
Lịch thi môn English 2 - lớp BBA01QT03-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT03 - 06 lịch thi môn English 2 như sau: Thời gian : 10g00 ngày 28/10/2011 (thứ 6) Địa điểm: phòng học của lớp (203, 210A, 210B, 310A) Đề nghị sinh viên...
Lịch thi môn English 3 - lớp BBA01QT01-02 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT 01 - 02 lịch thi kết thúc môn English 3 như sau: Thời gian: 8g00 ngày 10/11/2011 Địa điểm: tại phòng học các lớp. Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi môn English 3 - lớp BBA01QT03-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT 03-06 lịch thi kết thúc môn English 3 như sau: Thời gian: 10g00 ngày 18/11/2011 Địa điểm: tại phòng học các lớp. Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi môn English 1 - lớp BBA01QT07 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT 07 lịch thi kết thúc môn English 1 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 18/11/2011 Địa điểm: tại phòng học các lớp. Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy...
Lịch thi lại môn English 2 - lớp BBA01Qt 03-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên thi lại các lớp BBA01QT 03-06 lịch thi kết thúc môn English 2 như sau: Thời gian: 14g00 ngày 16/11/2011 Địa điểm: tại phòng 104 Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi môn English 3 - lớp MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp MVC02QT lịch thi kết thúc môn English 3 như sau: Thời gian: 15g30 ngày 25/11/2011 Địa điểm: phòng 110B Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không...
Lịch thi lại môn English 2 - lớp MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên thi lại các lớp MVC02QT lịch thi lại môn English 2 như sau: Thời gian: 13g30 ngày 29/11/2011 Địa điểm: tại phòng 104 Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ....
Lịch thi môn English 4 - lớp BBA01QT01-02 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT 01 - 02 lịch thi kết thúc môn English 4 như sau: Thời gian: 8g00 ngày 08/12/2011 Địa điểm: tại phòng học các lớp. Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi lại môn English 3 - lớp BBA01QT01,05 và MVC02QT Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên thi lại các lớp MVC02QT và BBA01QT01 lịch thi lại môn English 3 như sau: Thời gian: 10g30 ngày 15/12/2011 Địa điểm: tại phòng 201 Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và...
Lịch thi môn English 4 - lớp BBA01QT03-06 Viện Đào tạo quốc tế HUTECH thông báo sinh viên các lớp BBA01QT03-06 lịch thi môn English 4 như sau: Thời gian: 10g00 ngày 09/12/2011 Địa điểm: tại phòng các lớp Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ. Không...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC