Xét tuyển đại học vào HUTECH bằng kỳ thi tuyển sinh riêng
Xem chi tiết: http://www.hutech.edu.vn/thi-tuyen-sinh-rieng
0