Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện
Sinh viên điền đơn sau đó nộp xuống Phòng Công tác sinh viên.
14591604