CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kế toán áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp....
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM...
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp....
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp....
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp....
Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Công nghệ sinh học áp dụng năm 2022 Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2022. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học Công nghệ Tp....
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin áp dụng năm 2021 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kế toán áp dụng năm 2021 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện áp dụng năm 2021 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ Thạc Sĩ - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh áp dụng năm 2021 Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021. Mời Anh/Chị xem chi tiết file đính kèm./. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04) Trường Đại học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×