THỜI KHOÁ BIỂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SCT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SCT11 Lịch học bắt đầu từ ngày 29/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SCT11_ Công nghệ thông tin - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Hệ cơ sở dữ liệu nâng cao của Thầy Trần Đức Khánh sẽ chuyển sang phòng B-08.02 bắt đầu từ thứ sáu ngày 05/08/2016 (chuyển luôn).Xin...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SCT21 - Cập nhật ngày 28-04-2016 Môn Triết học sẽ do Thầy Nguyễn Sinh Kế giảng dạy. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 15SCT21_Công nghệ thông tin Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 15SCT11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SCT11_CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC