Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SDL11_ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cập nhật ngày 30/07/2016

Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Quản lý văn hóa với phát triển du lịch của Thầy Mai Hà Phương sẽ chuyển sang phòng B-07.04 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển luôn).

Xin cảm ơn!

 

14561690