THÔNG BÁO MỚI
Thông báo buổi giảng bài của Giáo Sư Trường Đại học Stuttgart tại HUTECH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   01/2011/TB-ĐTSĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng...
Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Eureka lần thứ 13 năm 2011 của BCH Đ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH-ĐTSĐH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  373/QLKH TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2011...
Danh mục các bài báo của CB-GV-NV Khoa Cơ – Điện – Điện tử STT Tên bài báo Tác giả / Tập thể tác giả Đăng trên 1 On 3 Dof Particularly Decoupled Parallel Manipulator Võ Đình Tùng Internal...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC