THÔNG BÁO MỚI
Thông báo Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa Kính gửi: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM Phòng QLKH - ĐTSĐH xin trân trọng thông báo tới quý Thầy/ Cô thông tin về " Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa" Diễn ra vào ngày:...
Thông báo về việc tham gia Nghiên cứu khoa học năm 2011 của Sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH-ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 316/TB-QLKH TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2011...
Lịch thi Final Test - Lớp CEF Level 2 - HỌC T5 & CN (GV: MS. NHƠN + MS. HOA) Thời gian thi : 18h00 Ngày: 25/08/2011 Phòng thi: 110A Hình thức thi: Trắc nghiệm   Trung tâm Anh ngữ Hutech
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC