THÔNG BÁO TIẾN SĨ
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2018 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2018 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS KTĐ Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo Về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề - NCS QTKD Căn cứ thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo về việc tra cứu điểm của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh Nhằm hỗ trợ học viên cao học và nghiên cứu sinh dễ dàng tra cứu Kết quả học tập, Nhà Trường nâng cấp Portal học viên và  nghiên cứu sinh: http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuDiem 1/...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 - năm 2017 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2017 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh doanh (mã...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC