[KHOÁ 21] GÓI GIẢNG DẠY ENGLISH 1 - 4 NĂM HỌC 2021 - 2022
 
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HUTECH INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
GÓI TÀI LIỆU HỌC ENGLISH 1 - 4
NH 2021 - 2022
N0CODECOURSE NAMEPASSWORDCODE
1ENC101English 1ENC101ENC101
2ENC101English 1 - LisENC101ENC101
3ENC101English 1 - LisENC101ENC101
4ENC101English 1 - LisENC101ENC101
5ENC101English 1ENC101ENC101
6ENC101English 1ENC101ENC101
7ENC101English 1ENC101ENC101
8ENC101English 1 - LisENC101ENC101
9ENC101English 1 - LisENC101ENC101
10ENC102English 2 - LisENC102ENC102
11ENC102English 2ENC102ENC102
12ENC102English 2 - LisENC102ENC102
13ENC102English 2 - LisENC102ENC102
14ENC102English 2ENC102ENC102
15ENC102English 2ENC102ENC102
16ENC102English 2ENC102ENC102
17ENC102English 2 - LisENC102ENC102
18ENC102English 2 - LisENC102ENC102
19ENC102English 2 - LisENC102ENC102
20ENC103English 3 - LisENC103ENC103
21ENC103English 3ENC103ENC103
22ENC103English 3 - LisENC103ENC103
23ENC103English 3ENC103ENC103
24ENC103English 3 - LisENC103ENC103
25ENC103English 3 - LisENC103ENC103
26ENC103English 3 - LisENC103ENC103
27ENC103English 3 - LisENC103ENC103
28ENC104English 4 - LisENC104ENC104
29ENC104English 4ENC104ENC104
30ENC104English 4ENC104ENC104
31ENC104English 4 - LisENC104ENC104
32ENC104English 4 - LisENC104ENC104
33ENC104English 4 - LisENC104ENC104
34ENC104English 4 - LisENC104ENC104
35ENC104English 4 - LisENC104ENC104
14596938