[KHOÁ 21] GÓI GIẢNG DẠY ENGLISH 1 - 4 NĂM HỌC 2021 - 2022

 
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
HUTECH INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION
GÓI TÀI LIỆU HỌC ENGLISH 1 - 4
NH 2021 - 2022
N0 CODE COURSE NAME CODE
1 ENC101 English 1 ENC101
2 ENC101 English 1 - Lis ENC101
3 ENC101 English 1 - Lis ENC101
4 ENC101 English 1 - Lis ENC101
5 ENC101 English 1 ENC101
6 ENC101 English 1 ENC101
7 ENC101 English 1 ENC101
8 ENC101 English 1 - Lis ENC101
9 ENC101 English 1 - Lis ENC101
10 ENC102 English 2 - Lis ENC102
11 ENC102 English 2 ENC102
12 ENC102 English 2 - Lis ENC102
13 ENC102 English 2 - Lis ENC102
14 ENC102 English 2 ENC102
15 ENC102 English 2 ENC102
16 ENC102 English 2 ENC102
17 ENC102 English 2 - Lis ENC102
18 ENC102 English 2 - Lis ENC102
19 ENC102 English 2 - Lis ENC102
20 ENC103 English 3 - Lis ENC103
21 ENC103 English 3 ENC103
22 ENC103 English 3 - Lis ENC103
23 ENC103 English 3 ENC103
24 ENC103 English 3 - Lis ENC103
25 ENC103 English 3 - Lis ENC103
26 ENC103 English 3 - Lis ENC103
27 ENC103 English 3 - Lis ENC103
28 ENC104 English 4 - Lis ENC104
29 ENC104 English 4 ENC104
30 ENC104 English 4 ENC104
31 ENC104 English 4 - Lis ENC104
32 ENC104 English 4 - Lis ENC104
33 ENC104 English 4 - Lis ENC104
34 ENC104 English 4 - Lis ENC104
35 ENC104 English 4 - Lis ENC104
14596938