[KHOÁ 17,18,19,20] TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 21_22 (PHẦN 2): CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ, LINCOLN, OUM

TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HK1A NH 21_22 (PHẦN 2):
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ, LINCOLN, OUM
 
1 BBPM4103 Portfolio Investment Management BBPM4103
2 BMEN07 English 7 - Lis BMEN07
3 BMEN07 English 7 (R+W) BMEN07
4 BMEN07 English 7 - Lis BMEN07
5 CBCA2103 Computer Architecture CBCA2103
6 CBDB4103 Intermediate Database CBDB4103
7 CBOS2203 Operating System CBOS2203
8 CBWP2203 Web Programming CBWP2203
9 CMP164 Programming Techniques CMP164
10 CMP371 Practice: Windows Programming CMP371
11 COS319 Practice: Computer Architecture COS319
12 COS319 Practice: Computer Architecture COS319
13 ENC107 English 7 (R+W) ENC107
14 ENC107 English 7 (R+W) ENC107
15 ENC108 English 8 - Lis ENC108
16 HBES2103 Sociolinguistics HBES2103
17 L08 English 8 (Reading +Writing) L08
18 MET118 Mechanical Materials Engineering MET118
19 MPU3223_V2 Entrepreneurship II MPU3223_V2
20 HBES2603 Reading and Writing Across the Curriculum HBES2603
14597734