Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SCĐ11_ Kỹ thuật cơ điện tử - Cập nhật ngày 30/07/2016

Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Động học và động lực học máy của Thầy Lưu Thanh Tùng sẽ chuyển sang phòng B-07.05 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển luôn).

Xin cảm ơn!
14561682