Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SXD21 - Cập nhật ngày 06/05/2016
Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Nguyễn Xuân Hùng phụ trách sẽ bắt đầu học vào ngày 03/07/2016 (sau khi kết thúc môn Phương pháp phần tử hữu hạn và Matlabs của Thầy Nguyễn Hồng Ân)
Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
14561675