Thông báo về việc đóng tiền học phí Nghiên cứu sinh từ ngày 05/07/2021
Căn cứ vào Quyết định số 1119/QĐ-ĐKC ngày 16/06/2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2020-2021”.
Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo học phí phải đóng cho học kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2018 đến 2020 như sau:
Học phí phải nộp: 30.000.000 đồng/Học kỳ (Bằng chữ: Ba mươi triệu dồng)
Thời hạn nộp học phí: từ ngày 05/07/2021 đến ngày 04/08/2021.
Hình thức nộp học phí: Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau
Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Số TK  :  112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM;
Nội dung: Họ tên nghiên cứu sinh_mã nghiên cứu sinh
   Lưu ý:
   Nghiên cứu sinh vui lòng không nộp học phí qua ATM (Do không thể hiện nội dung họ tên, mã nghiên cứu sinh).
   Sau ngày 04/08/2021các Anh (Chị) còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách bảo vệ chuyên đề.
   Trân trọng./.  
14592222