Thông báo về việc nộp luận văn tốt nghiệp các lớp cao học khóa 2017 – đợt 1 và các khóa trước
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 1,
Căn cứ Kế hoạch thực hiện luận văn Khóa 2017 – Đợt 1 theo Thông báo số 174/TB-V.ĐTSĐH ngày 17/5/2018 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học;
Căn cứ thực tế tình hình nộp luận văn và xét nguyện vọng của các học viên,
Viện ĐTSĐH thông báo đến các học viên cao học Khóa 2017 – đợt 1 và các khóa trước thời gian nộp luận văn tốt nghiệp trước ngày 20/4/2019.
Lưu ý: Nếu đến thời hạn nộp luận văn mà học viên chưa hoàn thành thì phải làm đơn
gia hạn thời gian thực hiện luận văn. Học viên được xem xét gia hạn tối đa 02 lần; lần 1 thời gian 3 tháng với lệ phí 3.000.000 đồng và lần 2 thời gian 3 tháng với lệ phí 5.000.000 đồng.

Điều kiện để được bảo vệ luận văn:
- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);
- Đạt trình độ ngoại ngữ theo thông báo số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM;
- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.
Hồ sơ nộp về Viện ĐTSĐH bao gồm:
- Luận văn thạc sĩ được trình bày đúng quy định và gáy đóng lò xo (bìa thường): 05 quyển;
- Văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ: 01 bản photo (có công chứng);
- Đơn xin bảo vệ luận văn có ý kiến xác nhận và chữ ký của CBHD hướng dẫn;
- Nhận xét của Cán bộ Hướng dẫn
(theo mẫu): 01 bản (có chữ ký CBHD);
- Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học (theo mẫu): 02 bản (có công chứng);
- Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn
(theo mẫu ): 01 bản (có chữ ký CBHD).
14575127