Thông báo Về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD - Ngày 09/11/2019
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 2,
Viện ĐTSĐH thông báo đến các học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2017 – đợt 2 và các khóa trước về thời gian tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ, cụ thể như sau:
Thời gian: 7 giờ 30 phút, sáng thứ 7 ngày 09/11/2019.
Địa điểm: Phòng B-13.03, B-13.04 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
             475A Điện Biện Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Trân trọng!
14578677