[Tips Sinh viên] – Bỏ túi công thức tính điểm Học phần
Từ 29/10 đến 11/11/2018 là giai đoạn cao điểm của kỳ thi 1A năm học 2018 – 2019 của toàn thể Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Bên cạnh việc tập trung cao độ cho việc thi cử thì nội dung cách tính điểm Học phần cũng là vấn đề được tập thể Sinh viên HUTECH quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất Khóa 2018 nhằm “dự tính” kết quả thi của mình.
 
 
Nào hãy cùng Tips Sinh viên “bỏ túi” ngay công thức tính điểm Học phần nhé!
 
Tỉ lệ tính điểm học phần là 50 - 50
 

Cách đánh giá học phần được áp dụng đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc học phần có cả lý thuyết và thực hành. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức tính:
 
Điểm học phần = 50% x điểm đánh giá quá trình + 50% x điểm thi kết thúc học phần
 
>>> Ví dụ minh họa 1:

Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 6,0 điểm, điểm thi kết thúc học phần A đạt 8,5 điểm. Điểm học phần A được tính như sau:

Điểm học phần A = 50% × 6,0 + 50% × 8,5 = 7,25 làm tròn thành 7,3
 
>>> Ví dụ minh họa 2:

Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 0 điểm, điểm thi kết thúc học phần A là 10 điểm. Điểm học phần A được tính như sau:

Điểm học phần A = 50% × 0 + 50% × 10 = 5,0
 
Sẽ như thế nào nếu Điểm thi kết thúc học phần dưới 1,0?
 
Trường hợp điểm thi kết thúc học phần dưới 1,0 điểm thì Điểm học phần tối đa không quá 3,0 điểm
 
>>> Ví dụ minh họa:
 
Sinh viên có điểm đánh giá quá trình học phần A đạt 10 điểm, điểm thi kết thúc học phần A là 0,5 điểm. Do điểm thi kết thúc học phần A dưới 1,0 điểm, nên điểm học phần A sẽ nhận giá trị tối đa là 3,0 điểm (mặc dù tính theo công thức trên là 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).
Điểm học phần A = 3,0

 
Điểm đánh giá quá trình được tính như thế nào?
 
 
Tùy theo tính chất của học phần, điểm đánh giá quá trình bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá phần thực hành; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận; điểm điểm danh; điểm cộng khuyến khích học tập. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá quá trình và trọng số điểm đánh gía quá trình do giảng viên đề xuất, được Trưởng Khoa phê duyệt.
 
 F hoặc F+ đều là Rớt môn
 
 
*** Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại kết quả học tập cho sinh viên.

*** Một học phần được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên – tức F hoặc F+ đều là rớt môn.
 
*** Tuy nhiên, các điểm D, D+ gọi là các điểm đạt có điều kiện. Sinh viên cần phải học cải thiện các điểm D, D+ để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy qua các năm học.
 
Cách quy đổi điểm theo thang điểm hệ 4 & Xếp loại học phần
 
Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt
(được tích lũy)
Giỏi 8,5 --> 10 A 4,0
Khá 7,8 --> 8,4 B+ 3,5
7,0 --> 7,7 B 3,0
Trung bình 6,3 --> 6,9 C+ 2,5
5,5 --> 6,2 C 2,0
Trung bình yếu 4,8 --> 5,4 D+ 1,5
4,0 --> 4,7 D 1,0
Không đạt Kém 3,0 --> 3,9 F+ 0,5
0,0 --> 2,9 F 0,0
 
Tin: Kim Thoa
Ảnh: Phương Trinh
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông
14572544