Quyết định ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 527/QĐ-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày  23 tháng 07 năm  2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ - Giảng viên cơ hữu
________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 235/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 2128/GD-ĐT ngày 24 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được chính thức hoạt động;

Căn cứ quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bồi dưỡng Cán bộ & Quản lý Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ - Giảng viên cơ hữu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Trưởng phòng Bồi dưỡng Cán bộ & Quản lý Thông tin, Tổ chức – Hành chánh, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Trịnh Phôi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUI ĐỊNH

Về đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ - Giảng viên cơ hữu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-ĐKC

ngày   23 /07/2008 của Hiệu trưởng)

 

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên (CBGV) cơ hữu của Trường. Nhà trường luôn xem nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBGV cơ hữu là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đội ngũ CBGV cơ hữu của mình, luôn động viên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để CBGV cơ hữu được học tập và rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo.

 1. I. QUI ĐỊNH CHUNG
 2. 1. Tất cả CBGV cơ hữu đều có nhiệm vụ và cơ hội học tập, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ.
 3. 2. Các cán bộ cơ hữu công tác tại các Phòng Ban, sau 3 năm công tác đầu, mỗi năm phải đạt được ít nhất một chứng chỉ mới về tin học, ngoại ngữ hay chuyên môn.
 4. 3. Các giảng viên cơ hữu

a)     Nếu khi bắt đầu chính thức làm việc tại Trường là cử nhân, kỹ sư

-         Sau 1 năm công tác phải có chứng chỉ phương pháp giảng dạy Đại học.

-         Sau 2 năm công tác phải có chứng chỉ tin học trình độ B.

-         Sau 5 năm công tác phải có bằng Thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành của mình.

b)     Nếu khi chính thức làm việc tại trường là Thạc sỹ

-         Sau 1 năm công tác phải có chứng chỉ phương pháp giảng dạy Đại học.

-         Sau 3 năm công tác phải có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL (hoặc IELTS).

-         Sau 5 năm công tác phải có đề cương nghiên cứu theo chuyên ngành của mình để làm Nghiên cứu sinh và được khuyến khích học để lấy bằng Tiến sỹ.

c)     Các giảng viên cơ hữu là Thạc sỹ, Tiến sỹ mỗi năm phải có một đề tài NCKH cấp Trường trở lên hoặc một bài báo được đăng ở một tờ báo có uy tín (được tính điểm công trình).

d)     Trưởng đơn vị phải có khả năng ngoại ngữ đủ để tiếp khách nước ngoài bằng tiếng Anh, Nga, Hoa, Pháp, Đức, … .

 1. 4. Đến năm 2010 mỗi Khoa phải có ít nhất 20% giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
 2. 5. Hàng năm, các đơn vị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ của đơn vị mình để làm cơ sở đề ra kế hoạch bồi dưỡng cán bộ của năm tiếp theo (Kế hoạch cử CBGV cơ hữu tham gia vào các chương trình đào tạo, các chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ đang được thực hiện, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ).
 3. 6. Những CBGV cơ hữu có năng lực chuyên môn tốt, làm việc nhiệt tình, thực hiện đầy đủ các nội qui, quy chế của Trường, cam kết gắn bó lâu dài với sự nghiệp xây dựng Nhà trường, đủ các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như được các cơ sở đào tạo nước ngoài chấp thuận sẽ được Nhà trường cử đi tham gia các chương trình đào tạo dài hạn ở nước ngoài, cũng như ở trong nước (Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Thực tập sinh …).
 4. 7. Những CBGV đang trong thời gian thử việc, chưa ký hợp đồng chính thức hoặc đang chịu hình thức kỷ luật của Trường (Khoa, Phòng, Ban) không được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
  1. II. CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Ngoài việc thường xuyên tổ chức học tập chính trị theo chương trình qui định của Nhà nước, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có các hình thức sau:

 1. 1. Đào tạo dài hạn và đào tạo ngắn hạn

a)     Đào tạo dài hạn là đào tạo chuyên sâu theo hệ thống học vị của Nhà nước (đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ). Đào tạo dài hạn được áp dụng cho các đối tượng nằm trong qui hoạch xây dựng đội ngũ CBGV cơ hữu lâu dài của Nhà trường.

b)     Đào tạo ngắn hạn nhằm cập nhật kiến thức, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV cơ hữu, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ được giao.

 1. 2. Đào tạo ở trong nước, đào tạo ở nước ngoài và đào tạo tại các cơ sở liên kết trong nước với nước ngoài.
 2. 3. Đào tạo được cấp kinh phí hoàn toàn, đào tạo được cấp kinh phí một phần và đào tạo kinh phí tự túc.
  1. 4. Đào tạo tập trung dài hạn, đào tạo tại chức (Hệ Vừa học Vừa làm).
  2. 5. Bồi dưỡng bằng hình thức tham quan, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học.

 

 1. III. CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
  1. 1. Đào tạo dài hạn trong nước

a)  Đào tạo Thạc sỹ:

Những CBGV cơ hữu công tác tại Trường thực hiện tốt các nội qui, qui định của Trường, không bị kỷ luật, được đơn vị cử đi học (có ý kiến của Trưởng đơn vị trong đơn xin đi học của đương sự) và được Nhà trường phê chuẩn (có Quyết định cử đi học của Hiệu trưởng) sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí như sau:

 • Đối với CBGV cơ hữu công tác tại Trường từ 6 tháng đến 1 năm khi đi học Cao học sẽ được cấp tối đa 50% học phí toàn khóa học.
 • Đối với CBGV cơ hữu công tác tại Trường trên 1 năm sẽ được cấp học phí như sau:

- Kết thúc khóa học đúng kỳ hạn, đạt thành tích học tập loại xuất sắc, giỏi: được cấp 100% học phí và được Nhà trường khen thưởng (mức thưởng do Hiệu trưởng quyết định).

- Kết thúc khóa học đúng kỳ hạn, đạt thành tích học tập loại khá: được cấp 70% học phí.

- Kết thúc khóa học đúng kỳ hạn, đạt thành tích học tập loại trung bình: được cấp 50% học phí.

Khi đi học Cao học, những CBGV cơ hữu sẽ được Nhà trường cấp tạm ứng 50% học phí theo biên lai đóng học phí vào mỗi học kỳ.

Kết thúc khóa học, người học sẽ được thanh toán phần còn lại của học phí toàn khóa học tại Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã nộp bản photo bằng Thạc sỹ (có công chứng) cho Phòng Tổ chức - Hành chính (có xác nhận mức học phí thực cấp theo kết quả học tập của Phòng Tổ chức - Hành chính).

Những CBGV cơ hữu được cử đi học phải làm cam kết sau khi hoàn tất chương trình đào tạo sẽ tiếp tục phục vụ tại Trường ít nhất là 5 năm (kể từ ngày được cấp bằng Thạc sỹ), nếu không thực hiện đúng cam kết phải hoàn trả lại toàn bộ học phí đã được cấp.

Những CBGV cơ hữu không đảm bảo khóa học đúng kỳ hạn đào tạo mà không có lý do chính đáng, phải hoàn trả lại toàn bộ học phí đã được cấp.

b)  Đào tạo Tiến sỹ:

Những CBGV cơ hữu công tác tại Trường từ 2 năm trở lên, thực hiện tốt các nội qui, qui định của Trường, không bị kỷ luật, được đơn vị cử đi học (có ý kiến của Trưởng đơn vị trong đơn xin đi học của đương sự) và được Nhà trường phê chuẩn (có Quyết định cử đi học của Hiệu trưởng) sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí như sau:

-         Bảo vệ luận án Tiến sỹ đạt loại xuất sắc, giỏi: được cấp 100% học phí và được Nhà trường khen thưởng (mức thưởng do Hiệu trưởng quyết định);

-         Bảo vệ luận án Tiến sỹ đạt loại khá, trung bình: được cấp 70% học phí.

Khi làm Nghiên cứu sinh, những CBGV cơ hữu sẽ được Nhà trường cấp tạm ứng 50% học phí theo biên lai đóng học phí vào mỗi học kỳ.

Kết thúc khóa học, người học sẽ được thanh toán phần còn lại của học phí toàn khóa học tại Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã nộp bản photo bằng Tiến sỹ (có công chứng) cho Phòng Tổ chức - Hành chính (có xác nhận mức học phí thực cấp theo kết quả học tập của Phòng Tổ chức - Hành chính).

Những CBGV cơ hữu được cử đi làm Nghiên cứu sinh phải cam kết sau khi bảo vệ xong luận án sẽ tiếp tục phục vụ tại Trường ít nhất là 7 năm (kể từ ngày được cấp bằng Tiến sỹ), nếu không thực hiện đúng cam kết phải hoàn trả lại toàn bộ học phí đã được cấp.

Những CBGV cơ hữu không đảm bảo khóa học đúng kỳ hạn đào tạo mà không có lý do chính đáng, phải hoàn trả lại toàn bộ học phí đã được cấp.

 1. 2. Đào tạo dài hạn ở nước ngoài và các cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài

Đào tạo dài hạn ở nước ngoài và các cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài chủ yếu áp dụng cho hình thức đào tạo Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa học và Thực tập sinh dài hạn.

Những CBGV cơ hữu có đủ điều kiện, có công trình khoa học xuất sắc đạt giải thưởng cấp quốc gia trở lên, những người bảo vệ xuất sắc luận văn Thạc sỹ, luận văn có tính khoa học và hướng phát triển tốt, được Hội đồng khoa học Trường đánh giá cao, sẽ được Nhà trường xét cử đi đào tạo Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa học, Thực tập sinh ở nước ngoài hoặc cơ sở liên kết đào tạo với Việt Nam.

Những CBGV cơ hữu được cử đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài hoặc cơ sở liên kết đào tạo được trường trợ cấp 50% kinh phí khóa đào tạo tùy theo giá đào tạo ở từng nước nhưng không vượt quá 150 triệu đồng Việt Nam. Kinh phí được tạm ứng khi đào tạo và quyết toán khi kết thúc khóa đào tạo. Ngoài ra, Nhà trường sẽ giúp đỡ bảo lãnh cho cá nhân vay vốn ngân hàng để giải quyết phần kinh phí thiếu. Người được cử đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài phải cam kết: sau khi về nước tiếp tục phục vụ Nhà trường ít nhất là 7 năm, trường hợp không bảo vệ thành công luận án trong thời gian khóa đào tạo qui định mà không có lý do chính đáng, không đảm bảo thời gian phục vụ Nhà trường sau khóa đào tạo, phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã được cấp hoặc tạm ứng.

Nhà trường khuyến khích CBGV cơ hữu bằng nguồn kinh phí học bổng tự tìm hoặc bằng kinh phí tự túc đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài bằng cách cho vay 50% kinh phí của khóa đào tạo khi đi học và trong vòng một năm sau khóa đào tạo phải hoàn trả kinh phí cho Nhà trường, kèm theo điều kiện học xong sẽ tiếp tục phục vụ Nhà trường ít nhất là 3 năm.

 1. 3. Đào tạo ngắn hạn

Những CBGV cơ hữu có đủ điều kiện, khi đơn vị có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cử người đi đào tạo ngắn hạn và được Nhà trường phê chuẩn, sẽ được cấp kinh phí đào tạo toàn bộ khóa học.

Những CBGV cơ hữu không hoàn thành chương trình của khóa đào tạo như bỏ dở, thi kết thúc không đạt, … bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ và phải hoàn trả lại cho Trường toàn bộ kinh phí khóa đào tạo.

 1. 4. Những CBGV cơ hữu được Nhà trường cử đi dự các hội nghị, đi tham quan học tập ở trong nước và nước ngoài được Nhà trường cấp toàn bộ kinh phí.
 2. 5. Đối với cán bộ tự đi học đại học, trung cấp để nâng cao trình độ cá nhân, không nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, Nhà trường không hỗ trợ kinh phí. Nhưng nếu chương trình học tập phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, kết thúc khóa học được cấp bằng tốt nghiệp, được Nhà trường điều chỉnh bậc lương phù hợp, hoặc bố trí công tác thích hợp.
 3. 6. Những CBGV được tuyển dụng vào Trường đang theo học chương trình đào tạo dài hạn trong nước, Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chương trình đào tạo.
 4. 7. Nhằm khuyến khích CBGV cơ hữu học tập nâng cao trình độ Anh văn, Nhà trường thực hiện chính sách bồi dưỡng phụ cấp thêm 100.000đ/tháng đối với những CBGV (trừ giảng viên Khoa Ngoại ngữ) có chứng chỉ TOEFL đạt 550 (hoặc IELTS đạt 6.5) trở lên./.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

PGS. TS. Trịnh Phôi

ĐT: (08) 35.120783
Email: hanhchinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Đăng nhập | Liên Hệ
Bản quyền © 2014