Ngành Quản trị Tài chính - Ngân hàng

 

* Giới thiệu:

Quản trị Tài chính - Ngân hàng là ngành học được thiết kế bao gồm các kiến thức cập nhật về các dịch vụ ngân hàng và tài chính. Theo học ngành này sinh viên được đào tạo các kỹ năng phân tích, hoạch định và dự đoán tài chính, thực hiện các hoạt động tài chính - ngân hàng, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, tín dụng ngân hàng. 

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Nguyên lý kế toán

      - Nguyên lý thống kê

      - Quản trị học

  • Kiến thức chung của ngành

      - Marketing

      - Thương mại điện tử

      - Luật kinh doanh

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Thị trường chứng khoán

      - Nghiệp vụ ngân hàng

      - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

 

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Tài chính - Ngân hàng


*Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập kế hoạch

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Chuyên viên tín dụng ngân hàng

- Chuyên viên kế toán

- Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ

- Chuyên viên phân tích tài chính
 

123542