GIỚI THIỆU
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng HUTECH (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-HĐT ngày 01/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.1.Chức năng...
Cơ cấu Tổ chức Đang cập nhật ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC