BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2019-2020

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công khai thông tin năm học 2019 - 2020 như sau

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của HUTECH năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 17

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của HUTECH năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 18

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của HUTECH năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 19

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của HUTECH năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 20

5. Công khai tài chính của HUTECH năm học 2019 -2020 Biểu mẫu 21


Các nội dung trên xem phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 
 
 
 
 
14585841