KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CLB Olympic Tin Học HUTECH NĂM HỌC 2019 - 2020
 
STT Chương trình Thời gian triển khai Địa điểm
1 Gặp mặt đầu năm CLB 09/2019 Cơ sở A
2 Sinh hoạt nhóm Lập trình cơ bản 10/2019 Cơ sở A
3 Kỳ thi Lập trình cá nhân tháng 10 10/2019 Cơ sở E
4 Hội thảo chuyên đề: Python 11/2019 Cơ sở A
5 Sinh hoạt nhóm CTDL> 12/2019 Cơ sở E
6 Seminar: Kỹ thuật Lập trình 12/2019 Cơ sở A
7 Kỳ thi Lập trình cá nhân tháng 12 12/2019 Cơ sở E
8 Sinh hoạt nhóm CTDL> 01/2020 Cơ sở E
9 Tổng kết hoạt động HK I 02/2020 Cơ sở A
10 Sinh hoạt nhóm Lý thuyết đồ thị 03/2020 Cơ sở E
11 Seminar: Các thuật toán sắp xếp 03/2020 Cơ sở A
12 Kỳ thi lập trình cá nhân tháng 04 04/2020 Cơ sở E
13 Sinh hoạt nhóm Kỹ thuật Lập trình 04/2020 Cơ sở A
14 Seminar: Các thuật toán tìm đường trên đồ thị 04/2020 Cơ sở E
15 Ôn tập dự thi Olympic Tin học HUTECH 05/2020 Cơ sở A
16 Sinh hoạt nhóm Lý thuyết đồ thị 05/2020 Cơ sở E
17 Sinh hoạt nhóm Kỹ thuật Lập trình 05/2020 Cơ sở E
18 Ôn tập thi học kỳ II 06/2020 Cơ sở A
19 Kỳ thi lập trình cá nhân tháng 06 06/2020 Cơ sở A
20 Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ 07/2020 Cơ sở A
14577610