Giới Thiệu VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập vào ngày 30/08/2016 theo quyết định số 35/QĐ-HĐQT.

Viện Đào tạo Sau đại học thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

  1. Viện Đào tạo Sau đại học xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo Sau đại học các ngành của Trường theo quy định của BGD&ĐT, phù hợp với sự phát triển chung của Trường.
  2. Viện Đào tạo Sau đại học đề xuất phương hướng phát triển, phối hợp với các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học theo quy định của BGD&ĐT và Trường.
  3. Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa, bộ môn, các đơn vị chức năng thực hiện điều độ, kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, lập thời khóa biểu khóa học, lập sổ theo dõi công tác giảng dạy và đề xuất tiền thù lao cho giảng viên; theo dõi việc học tập của giảng viên. Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các khoa, bộ môn, kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, các trang thiết bị, v.v...
  4. Viện Đào tạo Sau đại học làm thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, phối hợp với khoa, Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng phương san điểm chuẩn tuyển sinh trình hội đồng xem xét phê duyệt.
  5. Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa, các phòng chức năng Tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, quản lý văn bằng tốt nghiệp, lưu trữ hồ sơ học viên Sau đại học, các tài liệu liên quan theo quy định.
  6. Viện Đào tạo Sau đại học đề xuất danh sách hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn quy trình thủ tục giao đề tài, phản biện và bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo quy định của BGD&ĐT và Trường.  
  7. Viện Đào tạo Sau đại học quản lý cấp phát văn bằng thạc sĩ theo quy định. 
  8. Viện Đào tạo Sau đại học tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đào tạo Sau đại học.
  9. Viện Đào tạo Sau đại học thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo Sau đại học theo yêu cầu của Trường và của cấp trên.
14560920