Ban lãnh đạo Viện Khoa Học Ứng Dụng HUTECH
GVC. TS. Nguyễn Lệ Hà
Viện trưởng Khoa học Ứng dụng HUTECH
PGS. TS. Thái Văn Nam
Phó Viện trưởng Khoa học Ứng dụng HUTECH
ThS. Lâm Vĩnh Sơn
Phó Viện trưởng Khoa học Ứng dụng HUTECH
14598765